Three golden points
12 cm
stoneware, plexi base
2009