Angel Diver V. 1
48x12x18 cm, stoneware w epoxy base, 2007